top of page

Pastor: Teodor Sacaciu, Ph. D.

Prayer Expectation (A\tept]ri la Rug]ciune)

La ce s] te a\tep[i (n]d]jduie\ti) cqnd te rogi!

“Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.” Rom. 15:13

13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă credința, pentruca, prin puterea Duhului Sfînt, să fiți tari în nădejde!

Doamne, Eu cred c] e\ti un Dumnezeu bun \i dore\ti s] faci lucruri minunate =n via[a mea mai mult decqt pot eu gqndi sau =nchipuii. Ast]zi proclamez c] a\tept]rile mele sqnt peste m]sur] dea primi din mqna Ta lucruri de neimaginat, lucruri miraculoase u\i deschise neobi\nuite de noi posibilit][i. M] rog cu mari a\tept]ri, deoarece la Tine totul este cu putin[]. L]rge\te-mi credin[a. M]re\te-mi pasiunea. Asigur]-mi viitorul.

21 Prayer expectations & Prayer Scriptures.

21 A\tept]ri la rug]ciune & Versetele Adegvate

1. Expect your heart desire to be fulfilled

S] te a\tep[i ca Domnul s]-[i =mplineasc] dorin[a inimii

Psalm 20:4

Să-ți dea ce-ți dorește inima,și să-ți împlinească toate planurile tale! 21:2 I-ai dat ce-i dorea inima,și n’ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele.

27:14 Nădăjduiește în Domnul!Fii tare, îmbărbătează-ți inima,și nădăjduiește în Domnul!

Psalmul 36:7,8
7 Cît de scumpă este bunătatea Ta Dumnezeule!La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
8 Se satură de belșugul Casei Tale, și-i adăpi din șivoiul desfătărilor Tale.

Psalmul 37:4,11
4 Domnul să-ți fie desfătarea,și El îți va da tot ce-ți dorește inima. 11 Cei blînzi moștenesc țara,și au belșug de pace.

Psalmul 37:7,9
7 Taci înaintea Domnului, și nădăjduiește în El.Nu te mînia pe cel ce izbutește în umbletele lui,pe omul, care își vede împlinirea planurilor lui rele.
9 Fiindcă cei răi vor fi nimiciți,iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni țara.

Psalmul 145: 16,19
16 Îți deschizi mîna,și saturi după dorință tot ce are viață.
19 El împlinește dorințele celor ce se tem de El,le aude strigătul și-i scapă.

Isaia 55:2 De ce cîntăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați cîștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-Mă dar, și veți mînca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase.

62:5 Cum se unește un tînăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine; și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine.“

2. Expect your hope to be restored

S] te a\tep[i ca n]dejdea s]-[i fie restaurat]


Iov 14:7 Un copac, și tot are nădejde:căci cînd este tăiat, odrăslește din nou,și  iar dă lăstari.
19: 10 m’a zdrobit din toate părțile, și mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

Psalm 31: 24 Fiți tari, și îmbărbătați-vă inima,toți cei ce nădăjduiți în Domnul!

39: 7 Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea

42: 5 Pentruce te mîhnești, suflete, și gemi înlăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăș Îl voi lăuda;El este mîntuirea mea și Dumnezeul meu.

71:14 Și eu voi nădăjdui pururea,Te voi lăuda tot mai mult.
78: 7 pentruca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu,să nu uite lucrările lui

Dumnezeu,și să păzească poruncile Lui.

3. Expect your dream to be tested

S] te a\tep[i ca visul s]-[i fie =ncercat

Genesa 37:1-10
1 Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său.
2 Iată istoria lui Iacov.Iosif, la vîrsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu frații lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele.
3 Israel iubea pe Iosif mai mult decît pe toți ceilalți fii ai săi, pentrucă îl născuse la bătrîneță; și i-a făcut o haină pestriță.
4 Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decît pe ei toți, și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.
5 Iosif a visat un vis, și l-a istorisit fraților săi, cari l-au urît și mai mult.
6 El le-a zis: „Ia ascultați ce vis am visat!
7 Noi eram la legatul snopilor în mijlocul cîmpului; și iată că snopul meu s’a ridicat și a stătut în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat, și s’au aruncat cu fața la pămînt înaintea lui.“
8 Frații lui i-au zis: „Doar n’ai să împărățești tu peste noi? Doar n’ai să ne cîrmuiești tu pe noi?“ Și l-au urît și mai mult, din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui.
9 Iosif a mai visat un alt vis, și l-a istorisit fraților săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele, luna, și unsprezece stele se aruncau cu fața la pămînt înaintea mea.“
10 L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat, și i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta și frații tăi, să ne aruncăm cu fața la pămînt înaintea ta?“

Psalm 105: 19 pînă la vremea cînd s’a întîmplat ce vestise el,și pînă cînd l-a încercat Cuvîntul Domnului.

Deuteronom 1: 21 Iată că Domnul, Dumnezeul tău, îți pune țara înainte; suie-te, ia-o în stăpînire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi; nu te teme, și nu te înspăimînta.“

Proverbe 13: 12 O nădejde amînată îmbolnăvește inima,dar o dorință împlinită este un pom de viață. –

Romani 4: 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, dupăcum i se spusese: „Așa va fi sămînța ta.“

5: 2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care sîntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

4 răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.
8: 24 Căci în nădejdea aceasta am fost mîntuiți. Dar o nădejde care se vede, nu

mai este nădejde: pentrucă ce se vede, se mai poate nădăjdui?
12: 12 Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.

4. Expect your prayers to be answered

S] te a\tep[i ca rug]ciunile s]-[i fie ascultate

2. +mp]ra[i 3:5-15

5 La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s’a răsculat împotriva împăratului lui Israel.
6 Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria, și a numărat pe tot Israelul.
7 A pornit, și a trimes să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: „Împăratul Moabului s’a răsculat împotriva mea; vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului?“ Iosafat a răspuns: „Voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.“

8 Și a zis: „Pe care drum să ne suim?“ Ioram a zis: „Pe drumul care duce în pustia Edomului.“
9 Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului, au plecat; și, după un drum de șapte zile, n’au avut apă pentru oștire și pentru vitele cari veneau după ea.
10 Atunci împăratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mînile Moabului!“
11 Dar Iosafat a zis: „Nu este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?“ Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mînile lui Ilie.“
12 Și Iosafat a zis: „Cuvîntul Domnului este cu el.“ Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s’au pogorît la el.
13 Elisei a zis împăratului lui Israel: „Ce am eu a face cu tine? Du-te la proorocii

tatălui tău și la proorocii mamei tale.“ Și împăratul lui Israel i-a zis: „Nu! căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mînile Moabului!“
14 Elisei a zis: „Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sînt, că, dacă n’aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga de loc în seamă, și nici nu m’aș uita la tine.
15 Acum aduceți-mi un cîntăreț cu arfa.“ Și pe cînd cînta cîntărețul din arfă, mîna Domnului a fost peste Elisei.

Estera 7:2

2 În această a doua zi, împăratul a zis iarăș Esterei, pe cînd beau vin: „Care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta.“

Osea 10:12

12 Sămănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mîntuire.

Luca18:1-8

1 Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, și să nu se lase.
2 El le-a zis: „Într’o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina.

3 În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el, și-i zicea: «Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîșul meu.»
4 Multă vreme n’a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, și-a zis: «Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez,
5 totuș, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.»
6 Domnul a adăogat: «Auziți ce zice judecătrul nedrept?
7 Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, cari strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei?
8 Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pămînt?“

F. Ap. 1:14

14 Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui.

F. Ap. 2:4

4 Și toți s’au umplut de Duh Sfînt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.

Efeseni 6:18

5

18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții,

5. Expect your heart to be strengthened

S] te a\tep[i ca inima s]-[i fie =nt]rit]

1 Cor. 16:13

13 Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă!

Gal. 6:9

9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

2 Tim. 4:7

7 M’am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.

Mica 7:7-8

7 Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mîntuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta.
8 Nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăș, chiar dacă stau în întunerec, totuș Domnul este Lumina mea!

Prov. 24:16

16 Căci cel neprihănit de șapte ori cade, și se ridică,dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.

6. Expect your steps to be ordered by the Lord

S] te a\tep[i ca Domnul s]-[i c]l]uzeasc] pa\ii

Psalmul 16:11

11 Îmi vei arăta cărarea vieții;înaintea Feței Tale sînt bucurii nespuse,și desfătări vecinice în dreapta Ta.

Psalmul 25:4

4 Arată-mi, Doamne, căile Tale,și învață-mă cărările Tale.

Psalmul 27:11

11 Învață-mă, Doamne, calea Ta, și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă,din pricina vrăjmașilor mei.

Psalmul 119:105-107

6

105 Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele,și o lumină pe cărarea mea.
106 Jur, – și mă voi ținea de jurămînt, –că voi păzi legile Tale cele drepte.
107 Sînt foarte amărît:înviorează-mă, Doamne, după Cuvîntul Tău!

Prov. 3:6

6 Recunoaște-L în toate căile tale,și El îți va netezi cărările.

Prov. 4:11-12

11 Eu îți arăt calea înțelepciunii,te povățuiesc pe cărările neprihănirii.
12 Cînd vei umbla, pasul nu-ți va fi stînjenit;și cînd vei alerga, nu te vei poticni.

Isa. 30:21

21 Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: «Iată drumul, mergeți pe el!» Cînd veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stînga.

Isa. 42:16

16 Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei; voi preface întunerecul în lumină, înaintea lor, și locurile strîmbe în locuri netede: iată ce voi face, și nu-i voi părăsi.

Ieremia 10:23

23 „Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, cînd umblă, să-și îndrepte pașii spre țintă.

7. Expect your vision to be enlarged

S] te a\tep[i ca viziunea s]-ti fie l]rgit]

Deut. 3:24

24 „Stăpîne Doamne! Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mîna Ta cea puternică; căci care este dumnezeul acela, în cer și pe pămînt, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta?

2 Sam. 5:10

10 David ajungea tot mai mare, și Domnul, Dumnezeul oștirilor, era cu el.

2 +mp. 6:1

1 Fiii proorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strîmt pentru noi.

1 Cron. 17:19

7

19 Doamne, din pricina robului Tău, și după inima Ta, ai făcut aceste lucruri mari, și i le-ai descoperit.

Efes. 1:17-21

17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui,
18 și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți,

19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20 pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești,

21 mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor.

Isa. 49:20

20 Fiii aceștia, de cari ai fost lipsit, vor spune mereu la urechile tale: «Locul este prea strîmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă așez.»

8. Expect all things to work for your good

S] te a\tep[i ca toate lucrurile s] lucreze spre binele t]u

Gen. 50:20

20 Voi, negreșit, v’ați gîndit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceeace se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr.

Habacuc 3:17-19

17 Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, și cîmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, și nu vor mai fi boi în grajduri,
18 eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele! 19 Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, și mă face să merg pe înălțimile mele.

Matei 6:25-33

25 Deaceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gîndindu-vă ce veți mînca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decît hrana, și trupul mai mult decît îmbrăcămintea? 26 Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, și nici nu strîng nimic în grînare; și totuș Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sînteți voi cu mult mai de preț decît ele?

27 Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui?
28 Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu țes;

29 totuș vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s’a îmbrăcat ca unul din ei.
30 Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe cîmp, care astăzi este, dar mîne va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor?

31 Nu vă îngrijorați dar, zicînd: „Ce vom mînca?“ Sau: „Ce vom bea?“ Sau:„Cu ce ne vom îmbrăca?“
32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.

33 Căutați mai întîi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Romani 5:3-4

3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,
4 răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

Romani 8:28

28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celorce sînt chemați după planul Său.

9. Expect resistance to your faith

S] te a\tep[i la =mpotrivire =n calea credin[ei

Iov. 23:10

10 Dar El știe ce cale am urmat;și, dacă m’ar încerca, aș ieși curat ca aurul. 1 Cor. 16:9

9 căci mi s’a deschis aici o ușă mare și largă, și sînt mulți protivnici.

Efes. 6:11-12

11 Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului.
12 Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești.

1 Petru 5:8-9

8 Fiți treji, și vegheați! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.
9 Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.

Iacov 4:7-10

7 Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi dela voi. 8 Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi. Curățiți-vă mînile, păcătoșilor; curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită!
9 Simțiți-vă ticăloșia; tînguiți-vă și plîngeți! Rîsul vostru să se prefacă în tînguire, și bucuria voastră în întristare:

10 Smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța.

10. Expect new doors of possibilities

S] te a\tep[i s] [i se deschid] u\i noi de posibilit][i

F.Ap. 14:27

27 După venirea lor, au adunat Biserica, și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, și cum deschisese Neamurilor ușa credinței.

1 Cor. 16:9

9 căci mi s’a deschis aici o ușă mare și largă, și sînt mulți protivnici.

2 Cor. 2:12

12 Cînd am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul,

Col. 4:3

3 Rugați-vă tot odată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvînt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanțuri:

Apoc. 3:7-8

7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:„Iată ce zice Cel Sfînt, Cel Adevărat, Celce ține cheia lui David, Celce deschide, și nimeni nu va închide, Celce închide, și nimeni nu va deschide:
8 „Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n’o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit Cuvîntul Meu, și n’ai tăgăduit Numele Meu.

11. Expect miracles as you need them

S] te a\tep[i la minuni pe m]sur] ce ai nevoie de ele

Matei 4:23

23 Isus străbătea toată Galilea, învățînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.

Matei 6:10

10 vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pămînt.

Luca 10:19

19 Iată că v’am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma.

Ioan 14:12

12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face și el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:

F.Ap. 5:12

12 Prin mînile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon,

F.Ap. 8:6

6 Noroadele luau aminte cu un gînd la cele spuse de Filip, cînd au auzit și au văzut semnele, pe cari le făcea.

F.Ap. 19:11-12

11 Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mînile

lui Pavel;
12 pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, cari fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau boalele, și ieșeau afară din ei duhurile rele.

1 Cor. 4:20

20 Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

12. Expect a fresh anointing

S] te a\tep[i la o ungere proasp]t]

1 Sam. 16:13

13 Samuel a luat cornul cu untdelemn, și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începînd din ziua aceea și în cele următoare.Samuel s’a sculat, și s’a dus la Rama.

Psalmul 23:5

5 Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei;îmi ungi capul cu untdelemn,și paharul meu este plin de dă peste el.

Psalmul 92:10

10 Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului,și m’ai stropit cu untdelemn proaspăt.

Luca 4:18

18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați,

1 Cor. 2:9

9 Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le- a auzit, și la inima omului nu s’au suit, așa sînt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.“

1 Ioan 2:27

27 Cît despre voi, ungerea, pe care ați primit-o dela El, rămîne în voi, și n’aveți trebuință să vă învețe cineva; ci,după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămîneți în El, după cum v’a învățat ea.

13. Expect God’s presence

S] te a\tep[i la prezen[a Lui Dumnezeu

Exod 33:14-16

14 Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine, și îți voi da odihnă.“
15 Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16 Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu cînd vei merge Tu cu noi, și cînd prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe fața pămîntului?“

Psalmul 31:20

20 Tu îi ascunzi, la adăpostul Feței Tale, de cei ce-i prigonesc,îi ocrotești în cortul Tău de limbile-cari-i clevetesc.

Psalmul 91:1

1 Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt,și se odihnește la umbra Celui Atoputernic,

Evrei 13:8

8 Isus Hristos este acelaș ieri și azi și în veci!

 

14. Expect a blessed life

S] te a\tep[i la o via[] binecuvqntat]

Gen. 12:2

2 Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvînta; îți voi face un nume mare, și vei fi o binecuvîntare.

Numeri 6:24-26

24 «Domnul să te binecuvinteze, și să te păzească!
25 Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine, și să Se îndure de tine! 26 Domnul să-Și înalțe Fața peste tine, și să-ți dea pacea!

Psalmul 30:4-5

4 Cîntați Domnului, voi cei iubiți de El,măriți prin laudele voastre Numele Lui cel Sfînt!
5 Căci mînia Lui ține numai o clipă,dar îndurarea Lui ține toată viața:seara vine plînsul,iar dimineața veselia.

Psalmul 41:1-2

1 Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac!Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește;
2 Domnul îl păzește și-l ține în viață.El este fericit pe pămînt,și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui.

Psalmul 65:4

4 Ferice de cel pe care-l alegi Tu, și pe care-l primești înaintea Ta,ca să locuiască în curțile Tale!Ne vom sătura de binecuvîntarea Casei Tale,de sfințenia Templului Tău.

Prov. 8:35

35 Căci celce mă găsește, găsește viața,și capătă bunăvoința Domnului.

Prov. 10:22

22 Binecuvîntarea Domnului îmbogățește,și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.

Prov. 12:2

2 Omul de bine capătă bunăvoința Domnului,dar Domnul osîndește pe cel plin de răutate.

Efes. 1:3

3 Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.

15. Expect God to honor you

S] te a\tep[i ca Domnul s] te cinstesc]

1 Sam 2:30

30 De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea Mea“. Și acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinstește, dar ceice Mă disprețuiesc, vor fi disprețuiți.

1 Cron. 29:12

12 Dela Tine vine bogăția și slava, Tu stăpînești peste tot, în mîna Ta este tăria și puterea, și mîna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.

Psalmul 50:15

15 Cheamă-Mă în ziua necazului,și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

Psalmul 62:7

7 Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea;în Dumnezeu este stînca puterii mele, locul meu de adăpost.

Psalmul 71:21

21 Înalță-mi mărimea mea,întoarce-Te, și mîngîie-mă din nou!

Psalmul 84:11

11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut,Domnul dă îndurare și slavă,și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.

Prov. 22:4

4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul,este bogăția, slava și viața.

Ioan 12:26

26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sînt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.

16. Expect God to prosper you

S] te a\tep[i ca Domnul s]-[i dea prosperitate

Deut. 29:1-3

1 Iată cuvintele legămîntului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legămîntul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.
2 Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis:„Ați văzut tot ce a făcut Domnul subt ochii voștri, în țara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui, și întregei lui țări:

3 marile încercări pe cari ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari

Iosua 1:7-8

7 Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbutești în tot ce vei face.
8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.

1 +mp. 2:3

3 Păzește poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblînd în căile Lui, și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărîrile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce,

2 Cron. 26:5

5 A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Și în timpul cînd a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească.

Psalmul 1:1-3

1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,nu se oprește pe calea celor păcătoși,și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori!
2 Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului,și zi și noapte cugetă la Legea Lui! 3 El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă,care își dă rodul la vremea lui,și ale cărui frunze nu se veștejesc:tot ce începe, duce la bun sfîrșit.

15

2 Ioan 1:2

2 pentru adevărul acesta care rămîne în noi, și care va fi cu noi în veac:

17. Expect God to be generous

S] te a\tep[i ca Domnul s] fie generos cu tine

Psalmul 84:11

11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut,Domnul dă îndurare și slavă,și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.

Proverbe 22:9

9 Omul milostiv va fi binecuvîntat,pentrucă dă săracului din pînea lui.

2 Cor. 9:5-6

5 De aceea, am socotit de trebuință, să rog pe frați să vină mai înainte la voi, și să pregătească strîngerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie nu cu zgîrcenie.
6 Să știți: cine samănă puțin, puțin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.

18. Expect new spiritual power

S] te a\tep[i la o putere nou] spiritual]

Laca 24:49

49 Și iată că voi trimete peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămîneți în cetate pînă veți fi îmbrăcați cu putere de sus.“

F.Ap. 1:8

8 Ci voi veți primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și pînă la marginile pămîntului.“

F.Ap. 4:33

33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți.

F.Ap. 6:8

8 Ștefan era plin de har și de putere, și făcea minuni și semne mari în norod.

Rom. 12:1

1 Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

2 Cor. 10:3-5

3 Măcar că trăim în firea pămîntească, totuș nu ne luptăm călăuziți de firea pămîntească.
4 Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămîntești, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.

5 Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, cari se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gînd îl facem rob ascultării de Hristos.

Col. 3:16

16 Cuvîntul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cîntări de laudă și cu cîntări duhovnicești, cîntînd lui Dumnezeu cu mulțămire în inima voastră.

19. Expect radical changes in your life

S] te a\tep[i la schimb]ri radicale =n via[a ta

Gal. 4:19

19 Copilașii mei, pentru cari iarăș simt durerile nașterii, pînăce va lua Hristos chip în voi!

Efes. 2:10

10 Căci noi sîntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Filipeni 1:6

6 Sînt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus Hristos.

2 Tim. 2:21

21 Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpînului său, destoinic pentru orice lucrare bună.

20. Expect God to speak to you

S] te a\tep[i s]-[i vorbeasc] Dumnezeu

1Sam. 3:1,11

1 Tînărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvîntul Domnului era rar în vremea aceea, și vedeniile nu erau dese.
11 Atunci Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.

1 +mp. 19:11-12

11 Domnul i-a zis: „Ieși, și stai pe munte înaintea Domnului!“ Și iată că Domnul a trecut pe lîngă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vînt tare și puternic, care despica munții și sfărîma stîncile. Domnul nu era în vîntul acela. Și după vînt, a venit un cutremur de pămînt. Domnul nu era în cutremurul de pămînt.

12 Și după cutremurul de pămînt, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blînd și supțire.

Iov. 33:14

14 Dumnezeu vorbește însă, cînd într’un fel, cînd într’altul.dar omul nu ia seama.

Prov. 8:34

34 Ferice de omul care m’ascultă,care veghează zilnic la porțile mele,și păzește pragul ușii mele.

Ioan 10:27

27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine.

21. Expect your faith to grow

S] te a\tep[i s] cre\ti =n credin[]

Gen. 12:1-3

1 Domnul zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta.
2 Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvînta; îți voi face un nume mare, și vei fi o binecuvîntare.

3 Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pămîntului vor fi binecuvîntate în tine.

Prov. 29:25

25 Frica de oameni este o cursă,dar cel ce se încrede în Domnul n’are dece să se teamă. –

Matei 4:4

4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: «Omul nu trăiește numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.“

Luca 1:38

38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!“ Și îngerul a plecat dela ea.

Rom. 4:17-21

17 dupăcum este scris: „Te-am rînduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții, și care cheamă lucrurile cari nu sînt, ca și cum ar fi.
18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, dupăcum i se spusese: „Așa va fi sămînța ta.“

19 Și, fiindcă n’a fost slab în credință, el nu s’a uitat la trupul său, care era îmbătrînit, – avea aproape o sută de ani, – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
20 El nu s’a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
21 deplin încredințat că El ce făgăduiește, poate să și împlinească.

2 Cor. 5:7

7 pentrucă umblăm prin credință, nu prin vedere.

bottom of page